การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จับมือกรมวิชาการเกษตร เดินหน้านำ พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 มาใช้กำกับราคายางพาราในประเทศ ให้เคลื่อนไหวตามกลไกตลาดและเป็นธรรมแก่ชาวสวนยาง

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้ราคายางไม่เคลื่อนไหวไปตามกลไกปกติของตลาด ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในขณะที่ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดไม่มากนัก และความต้องการใช้ยางในตลาดโลกยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จำเป็นต้องนำพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 มาใช้ในการกำกับดูแลราคายาง เพื่อให้กลไกลการซื้อขายยางภายในประเทศเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานผลผลิตของประเทศ

รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย ตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงอยากขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะในส่วนของภาคเอกชน ในเรื่องการซื้อขายยางที่ควรเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรมตามกลไลและปัจจัยพื้นฐานของตลาด เพื่อชาวสวนยางจะมีรายได้ที่ดีและมั่นคงสอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบัน