ข้าวโพดเทียน สุโขทัย 1 เป็นข้าวโพดรับประทานฝักสด เจริญเติบโตได้ในทุกภาคของประเทศไทย มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 54-60 วัน  รสชาติดีมีลักษณะเฉพาะของเมล็ดที่เหนียวนุ่มหวานมันผสมผสานกันพอดี มีจำนวนแถวของเมล็ดบนฝัก 8 แถว ฝักมีขนาดเล็กสีเหลืองยาวตรงคล้ายลำเทียน เส้นผ่าศูนย์กลางฝักประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร ความยาวฝักประมาณ 10-15 เซนติเมตร             

    พื้นที่ปลูก ควรเป็นที่ราบไม่มีน้ำท่วมขัง มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตตลอดฤดูปลูก ลักษณะดินเป็นดินร่วน หรือร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนทราย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปานกลาง (pH ประมาณ 5.5-7.5) มีการระบายน้ำได้ดี ถ้าเป็นที่ลุ่มควรยกร่องระบายน้ำ              

     การเตรียมดิน กำจัดวัชพืช ทำดินร่วนซุย ครั้งแรกควรเริ่มทันทีหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวพืชแล้ว โดยการไถกลบไม่ควรเตรียมดินในขณะที่ดินเปียกเกินไป จะทำให้ดินเกิดการอัดตัว เริ่มจากไถดะ 1 ครั้ง โดยไถสามจานไถลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดินให้แห้งประมาณ 3-5 วัน แล้วไถพรวนย่อยดินให้แตกละเอียดไม่เป็นก้อนใหญ่ด้วยไถเจ็ดจาน 1 ครั้ง จากนั้นจึงไถแปรปรับหน้าดินให้สม่ำเสมอ กรณีที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรหว่านปุ๋ยคอก เช่นปุ๋ยขี้ไก่ ในอัตราประมาณ 1 ตันต่อพื้นที่ 1 ไร่ก่อนการไถแปร              

     ก่อนปลูกควรทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อน ถ้าเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำ ควรหยอดเมล็ดเผื่อไว้ให้เพียงพอ คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา ในอัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม             

     ควรปลูกเป็นแถว ระยะระหว่างแถวประมาณ 50-75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุมประมาณ 20-25 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลงไปในหลุมลึกประมาณ 5 เซนติเมตร จำนวน 1-2 เมล็ดเพื่อกันเมล็ดไม่งอกเมื่องอกแล้วควรถอนให้เหลือหลุมละ 1 ต้น            

    การให้น้ำทำได้ทั้งแบบน้ำหยด และแบบสปริงเกิล  หลังปลูกใส่ปุ๋ยอินทรีย์โดยการเดินโรยไปตามร่อง หรือหยอดทีละหลุม ใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง  ช่วงที่ต้นมีอายุ 25-30 วันโดยโรยข้างต้น และกำจัดวัชพืชทันทีหลังปลูกขณะที่วัชพืชเริ่มงอกใหม่  ซึ่งควรทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อต้นข้าวโพด อายุได้ 15-17 วัน โดยวิธีการใช้จอบพรวนพูนโคนต้น

       ข้าวโพดเทียน สุโขทัย 1 เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะทางการเกษตรดี ผลผลิตสูง และคุณภาพดี ให้เกษตรกรปลูกเพื่อเสริมรายได้ จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนพันธุ์ T-033 ซึ่งรวบรวมจากจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2526 ซึ่งเริ่มดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ในฤดูฝนปี 2531 ที่สถานีทดลองพืชไร่ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยปลูกและคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดี ทำการผสมตัวเอง 1 ครั้ง นำฝักที่ได้มาปลูกผสมข้ามกันอย่างอิสระ และทำการคัดเลือกหมู่ประยุกต์ เพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอของลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสูงต้น ความสูงของตำแหน่งฝัก ขนาดฝัก และฝักที่มีเมล็ดสีขาว 

     เป็นพันธุ์ข้าวโพดที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ เพราะมีการปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และให้ผลผลิตสูง มีรสชาติดีกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมใช้ปลูกกันปัจจุบัน   ถ้าปลูกในสภาพแวดล้อมที่ดี ต้นจะสูงประมาณ 147 เซนติเมตร ความสูงฝัก 75 เซนติเมตร อายุถึงวันดอกตัวผู้บาน 50 เปอร์เซ็นต์ 43-45 วัน วันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 44-46 วัน 

      อายุเก็บเกี่ยวฝักสดที่ 56-65 วัน หลังการปลูก จำนวนฝัก 1-2 ฝักต่อต้น ผลผลิตฝักมาตรฐาน 16,316 ฝักต่อไร่ ผลผลิตที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ  22,128 ฝักต่อไร่.