ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดแหล่งเรียนรู้ ทุเรียน “ภูเขาไฟ”

 

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ศพก) สวนนายเสริม หาญชนะ  กิจกรรม : การผลิตทุเรียน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมร่วมกับความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตทุเรียน เงาะ และพืชสวนอื่นๆ

 

สำหรับ ศพก.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกทุเรียนหมอนทอง ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 2,799 ไร่ เกษตรกร 295 ราย และมีเกษตรกรปลูกเงาะโรงเรียน อีก 55 รายในพื้นที่ปลูก 165 ไร่

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบป้ายประกาศนียบัตรผลผลิตคุณภาพให้กับเกษตรกร

สินค้าเกษตรเด่นคือทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษ หรือ ทุเรียนภูเขาไฟ โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้จาก ศพก.ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จำนวน 200 คนเข้าร่วมงาน

 

ข่าวเกษตร