ประกาศรับสมัคร
 
27ธันวาคม2560
 
รายละเอียด
 
กรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 
ตำแหน่ง:นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านวัชพืช)
อัตราเงินเดือน:17,500-19,250บาท
ประเภท:วิชาการระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง:2ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ:ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางพืชไร่หรือทางพืชไร่นาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ.ระดับปริญญาโท
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ
 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):กรมวิชาการเกษตรจะทดสอบความรู้เกี่ยวกับพืชไร่วัชพืชการวิจัยและการจัดการวัชพืชในพืชเศรษฐกิจ
 
ทักษะ/สมรรถนะ:สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น
เงื่อนไข:ไม่รับโอน
 
เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่8มกราคมพ.ศ.2561ถึงวันศุกร์ที่26มกราคมพ.ศ.2561
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24538