พิธีเปิดงาน “เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2561” โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์