ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ – 3 หนุ่มนักกายภาพ และโปรแกรมเมอร์เชียงใหม่ คิดค้น ออกแบบ พัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมโรงเพาะเห็ดสำเร็จ ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทำการเกษตรหวังยึดเป็นอาชีพเสริม ชูจุดเด่นช่วยประหยัดเวลา กำลังคน แถมกำหนดช่วงเก็บเกี่ยวได้ด้วย พร้อมประกาศแจกฟรีให้ผู้สนใจ
       
       

       
       รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่ทำการคิดค้นพัฒนาแอปพลิเคชัน พร้อมระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดจนประสบความสำเร็จ สามารถใช้งานได้จริง หลังจากที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดจากเกษตรกร และนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ด้วยการใช้พื้นที่ว่างในบ้านสร้างโรงเพาะเห็ด และทำการทดลองนานประมาณ 2 ปี
        
       จนกระทั่งขณะนี้มั่นใจว่าแอปพลิเคชัน พร้อมระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งการเพาะเห็ดเพื่อจำหน่ายในท้องตลาด
       
       โดยผู้ที่คิดค้นพัฒนาแอปพลิเคชัน พร้อมระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดจนประสบความสำเร็จนั้น ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ กิติสัก อายุ 31 ปี นักกายภาพบำบัด นายการุณย์ กาญจนา อายุ 31 ปี โปรแกรมเมอร์ และนายวุฒิศักดิ์ จันทร์ศรี อายุ 32 ปี โปรแกรมเมอร์ ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ทั้ง 3 คน เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชันมัธยม และปัจจุบันต่างมีงานประจำทำกันอยู่แล้ว ต่อมา มีแนวความคิดร่วมกันว่าอยากจะมีอาชีพเสริมอย่างอื่นที่สร้างรายได้ให้นอกเหนือจากงานประจำที่ทำอยู่ และอาจพัฒนาเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต
       
       ทั้งนี้ จากการหารือกันโดยพิจารณาจากความสนใจร่วมกัน และความรู้ความสามารถของแต่ละคน จนกระทั่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะทำการเพาะเห็ดโดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต แทนที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่เกษตรกรทำอยู่ จากนั้นจึงได้เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับการเพาะเห็ด ทั้งจากการไปสัมภาษณ์ขอความรู้จากเกษตรกรผู้เพาะเห็ด และแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วนำมาทำการทดลองวางระบบ และพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยสร้างโรงเพาะเห็ดขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร ในพื้นที่ว่างเปล่าของบ้านในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงทดลองด้วยการเพาะเห็ดหอมมาตลอดในช่วงประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้จริง
       
       สำหรับระบบควบคุมดูแลโรงเพาะเห็ดที่ทำการพัฒนาขึ้นมานี้ หลักการสำคัญของระบบจะทำการควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และแสงสว่างในโรงเพาะเห็ด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำให้ก้อนเห็ดที่นำมาเพาะออกดอก และเจริญเติบโตจนกระทั่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยที่ระบบทั้งหมดสามารถควบคุมสั่งการได้ผ่านทางแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ นอกเหนือไปจากการใช้กำลังคนในการดูแล หรือการใช้ระบบตั้งเวลาทำงาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดกำลังคน และเวลาในการดูแล ตลอดจนสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในโรงเพาะเห็ดได้ตลอดผ่านทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
       
       ขณะเดียวกัน จากการทดลองที่ผ่านมาพบข้อดีด้วยว่า ระบบนี้สามารถควบคุมให้เห็ดออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเวลาที่ต้องการด้วย โดยการควบคุมปัจจัยแวดล้อมในโรงเพาะเห็ดให้เอื้อต่อการที่เห็ดจะเจริญเติบโต และเก็บได้ในช่วงที่ต้องการ ซึ่งในแง่การผลิตเพื่อจำหน่ายจะเป็นผลดีอย่างมาก เพราะสามารถทำให้เห็ดออกดอกเก็บไปขายได้ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการบริโภคสูง ยกตัวอย่างเช่น เห็ดหอมสด ระบบนี้สามารถควบคุมให้ออกดอก และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาในตลาดจะสูงกว่าปกติเป็นเท่าตัว โดยที่ยังไม่นับรวมปริมาณผลผลิตที่เก็บได้มากกว่าโรงเพาะเห็ดทั่วไปที่มีขนาดเดียวกัน เป็นต้น
       
       ในส่วนของระบบควบคุมที่ทำการออกแบบ และแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมโรงเพาะเห็ดที่พัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริงดังกล่าวนี้นั้น ทางผู้คิดค้นพัฒนา บอกว่า พร้อมแจกระบบที่ออกแบบ และแอปพลิเคชันให้ฟรีแก่ผู้ที่สนใจ และอยากจะทดลองเริ่มต้นทำโรงเพาะเห็ด ซึ่งสามารถนำไปทำเองได้ ใช้งบประมาณเริ่มต้นโดยไม่รวมค่าก่อสร้างโรงเรือน และก้อนเห็ดอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท แบ่งเป็นค่าอุปกรณ์ระบบควบคุมประมาณ 5,000 บาท ซึ่ง 1 ชุด สามารถควบคุมโรงเพาะเห็ดได้พร้อมกัน 5 โรง ที่เหลือเป็นการติดตั้งเครื่องทำความชื้นอัตโนมัติ พร้อมวางระบบท่อ และหัวฉีดพ่นไอหมอก รวมทั้งระบบแสงสว่างในโรงเพาะเห็ดอีกประมาณ 3,000-5,000 บาท ต่อ 1 โรง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูล หรือติดต่อได้ทาง www.hug-hed.blogspot.com หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/HugHedFarm