ปูนาเป็นปูน้ำจืด มีระบบนิเวศและ ถิ่นที่อยู่อาศัย แตกต่างไปจากปูลำห้วย ปูน้ำตก และปูป่า ในประเทศไทยพบมี 8 ชนิด ชอบขุดรูอาศัยอยู่ตามทุ่งนา คันนา บริเวณชายคลอง คันคู และคันคลองชลประทานที่น้ำท่วมไม่ถึง รูปูส่วนใหญ่จะเป็นแนวเอียง 30-60 องศากับแนวระดับรูจะตรงไม่คดเคี้ยว ผสมพันธุ์และวางไข่ปีละครั้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม ลอกคราบ 13-15 ครั้ง 6-8 เดือนโตเต็มวัย เปลือกปูนามีสารไคตินที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไคโตซานสูงถึงร้อยละ 19.27 ในสภาพน้ำหนักแห้ง ในขณะที่เปลือกของปูทะเลมีเพียงร้อยละ 14.14 เท่านั้น.