ไมยราบไร้หนาม เป็นพืชตระกูลถั่วที่เจริญเติบโตรวดเร็ว ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด และพืชคลุมดินได้ดีที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์นิยมนำมาใช้ สำหรับในประเทศไทย เป็นพืชกึ่งล้มลุกและกึ่งข้ามปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด มีการเจริญเติบโตขนานไปกับพื้น ไม่เจริญในแนวตั้ง เมื่อโตเต็มที่มีความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 75 เซนติเมตร เป็นพืชที่ดูแลง่าย ไม่พบโรคและแมลงรบกวน ให้ต้นและใบเป็นปุ๋ยพืชสดช่วย ปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดินจาก 1.21 เป็น 2.63 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพิ่มสัดส่วนของช่องอากาศในดินจาก 17.3 เป็น 26.8 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ดินร่วนซุย โดยลดความหนาแน่นของดิน และเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของดินให้ดีขึ้น.