นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ ดร.โมนิก เอลัว ผู้อำนวยการใหญ่องค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health หรือ OIE) ในระหว่างการประชุมระดับโลกว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่ง OIE เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์ และกฎระเบียบด้านการค้าสินค้าสัตว์บกและสัตว์น้ำระหว่างประเทศ (International setting body) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 182 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ตาม OIE ยินดีให้การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในไทยและพร้อมมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประเทศไทย ในฐานะที่ไทยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา

     นอกจากนี้ OIE ยังเตรียมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสัตวแพทย์บริการ (OIE Collaborating Center on Veterinary Services Capacity Building) ซึ่งมีเพียง 5 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อาเจนตินา เซเนกัล และไทย โดยOIE จะใช้ศูนย์ความร่วมมือดังกล่าวเป็นฐานในการฝึกอบรมสัตวแพทย์ในแต่ละภูมิภาคให้มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการควบคุมโรคสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 “ที่ผ่านมา OIE ได้รับรองให้ประเทศไทย โดยกรมปศุสัตว์จัดตั้งห้องปฏิบัติการแล็บอ้างอิง สำหรับโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคแท้งติดต่อในโค กระบือ แพะ แกะ (OIE Reference Laboratory) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญและใช้เป็นข้อกีดกักทางการค้า และขอบคุณ OIE ที่จัดตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ทำให้หน่วยงานของไทย เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประสานความร่วมมือกันอย่างดีร่วมกับ OIE เสมอมา อีกทั้งยังมีความยินดีที่ประเทศไทยจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ และลดปัญหาเชื้อดื้อยาในภาคเกษตร ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกต่อไป” นายกฤษฎา กล่าว