จังหวัดปทุมธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

 

***************************************
เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2560 ณ ศพก. หมู่ที่ 3 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
นายสมเดช คงกะพันธุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายไพรัตน์ ลิ้มสกุล นายอำเภอสามโคก และ นายสุภาร อภัยนอก เกษตร อำเภอสามโคก ได้เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ด้านนายสมเดช คงกะพันธุ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าว ว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบ


เป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี และเทคนิคต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานด้านวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร เป็นแหล่งให้บริการด้านการเกษตร ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่ทันสมัยจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชน


สำหรับกิจกรรมในงาน มีการจัดสถานีการเรียนรู้ที่จัดแสดงจริงให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย การใช้พันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การทำเศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้บริการองค์ความรู้ ด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ และมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และอื่น ๆ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว / ขวัญชัย วาจาพารวย ผู้สื่อข่าว ปทุมธานีรายงาน

 

ข่าวเกษตร