โครงการตลาดความรู้และสินค้าเกษตรปลอดภัย

ชมบรรยากาศงาน "โครงการตลาดความรู้และสินค้าเกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 2" วันนี้ ณ โถงใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ ลงทะเบียนรับของที่ระลึกและเรียนรู้ [...]