วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะอยู่ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0” เป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา โดยทั้ง [...]