เพชรบูรณ์ ประกาศ! เกษตรปลอดภัยทั้งจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร   จังหวัดเพชรบูรณ์ กําหนดวิสัยทัศน์พัฒนาจังหวัด มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อนําไปสู่การเป็น “เมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” [...]