จังหวัดปทุมธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

  *************************************** เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2560 ณ ศพก. หมู่ที่ 3 ต.คลองควาย [...]